Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Thư viện  /  Thư viện sách
Thunder and lightning ( Sấm và sét) Thunder and lightning ( Sấm và sét) Ngày đăng: 27/09/2016 Thư viện chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đọc cuốn tài liệu dưới dạng điện tử (E-book).
Drought: research and science-policy interfacing (Hạn hán: mối liên hệ giữa nghiên cứu và khoa học-chính sách đối mặt với hạn hán) Drought: research and science-policy interfacing (Hạn hán: mối liên hệ giữa nghiên cứu và khoa học-chính sách đối mặt với hạn hán) Ngày đăng: 27/09/2016 Thư viện chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đọc cuốn tài liệu dưới dạng điện tử (E-book).
All about droughts (Basic meteorological phenomena) - (Tổng quan về hạn hán (Hiện tượng khí tượng cơ bản)) All about droughts (Basic meteorological phenomena) - (Tổng quan về hạn hán (Hiện tượng khí tượng cơ bản)) Ngày đăng: 27/09/2016 Thư viện chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đọc cuốn tài liệu dưới dạng điện tử (E-book).
Microphysics of clouds and precipitation (Vi vật lý mây và mưa) Microphysics of clouds and precipitation (Vi vật lý mây và mưa) Ngày đăng: 27/09/2016 Thư viện chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đọc cuốn tài liệu dưới dạng điện tử (E-book).
Microphysics of clouds and precipitation (Vi vật lý mây và mưa) Microphysics of clouds and precipitation (Vi vật lý mây và mưa) Ngày đăng: 27/09/2016 Thư viện chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đọc cuốn tài liệu dưới dạng điện tử (E-book).
Radar Hydrology: Principles, models, and applications (Ra đa thủy văn: Nguyên tắc, mô hình và ứng dụng) Radar Hydrology: Principles, models, and applications (Ra đa thủy văn: Nguyên tắc, mô hình và ứng dụng) Ngày đăng: 03/09/2016 Thư viện chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đọc cuốn tài liệu dưới dạng điện tử (E-book).
Storm and cloud dynamics, 2nd Edition (Động lực học của xoáy và mây) Storm and cloud dynamics, 2nd Edition (Động lực học của xoáy và mây) Ngày đăng: 03/09/2016 Thư viện chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đọc cuốn tài liệu dưới dạng điện tử (E-book).
Physics and dynamics of clouds and precipitation (Vật lý và Động lực học của mây và mưa) Physics and dynamics of clouds and precipitation (Vật lý và Động lực học của mây và mưa) Ngày đăng: 03/09/2016 Thư viện chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đọc cuốn tài liệu dưới dạng điện tử (E-book).
Flood management: Quản lý lũ (Lt 1211) Flood management: Quản lý lũ (Lt 1211) Ngày đăng: 20/06/2016 Tài liệu: "Flood management" (Quản lý lũ)của NXB DHI gồm 49 trang
Tên sách : Statistical Methods in the Atmospheric Sciences – Các phương pháp thống kê trong khoa học khí quyển ( Lv 378) Tên sách : Statistical Methods in the Atmospheric Sciences – Các phương pháp thống kê trong khoa học khí quyển ( Lv 378) Ngày đăng: 15/12/2014 Cuốn sách: “Statistical Methods in the Atmospheric Sciences” ( Các phương pháp thống kê trong khoa học khí quyển) của tác Daniel S. Wilks do nhà xuất bản Academic Press phát hành năm 1995 gồm 467 trang
Tên sách: Soil and Groundwater Pollution: Fundamentals, Risk Assessment and Legislation - Ô nhiễm nước ngầm và đất: những khái niệm cơ bản, đánh giá rủi ro và xây dựng luật (Lv 391) Tên sách: Soil and Groundwater Pollution: Fundamentals, Risk Assessment and Legislation - Ô nhiễm nước ngầm và đất: những khái niệm cơ bản, đánh giá rủi ro và xây dựng luật (Lv 391) Ngày đăng: 15/12/2014 Cuốn sách:“Soil and Groundwater Pollution: Fundamentals, Risk Assessment and Legislation” (Ô nhiễm nước ngầm và đất: những khái niệm cơ bản, đánh giá rủi ro và xây dựng luật) của tác giả Alexander J. B....
Tên sách: River Basin Modelling for Flood Risk Mitigation - Mô hình hóa lưu vực sông trong giảm thiểu tác hại lũ ( Lt 1112) Tên sách: River Basin Modelling for Flood Risk Mitigation - Mô hình hóa lưu vực sông trong giảm thiểu tác hại lũ ( Lt 1112) Ngày đăng: 15/12/2014 Cuốn sách : “River Basin Modelling for Flood Risk Mitigation” (Mô hình hóa lưu vực sông trong giảm thiểu tác hại lũ) của tác giả Donald W.Knight; Asaad Y.Shamseldin do nhà xuất bản CRC Press phát hành năm 2005...
Tên sách: Introduction to matrix computations -  Nhập môn tính toán ma trận ( Lv 362) Tên sách: Introduction to matrix computations - Nhập môn tính toán ma trận ( Lv 362) Ngày đăng: 15/12/2014 Cuốn sách: “Introduction to matrix computations” (Nhập môn tính toán ma trận) của tác giả G. W. Stewart do nhà xuất bản Academic Press phát hành năm 1973 gồm 294 trang
Tên sách: Hydrology and Floodplain Analysis – Thủy văn học và phân tích vùng ngập lụt ( Lt 1111) Tên sách: Hydrology and Floodplain Analysis – Thủy văn học và phân tích vùng ngập lụt ( Lt 1111) Ngày đăng: 15/12/2014 Cuốn sách : “Hydrology and Floodplain Analysis” (Thủy văn học và phân tích vùng ngập lụt ) của tác giả Phillip B. Bedien ; Wayne C. Huber và Baxter E. Vieux do nhà xuất bản Prentice Hall phát hành năm 2007 gồm...
Atmospheric and Oceanic fluid dynamics: Fundamentals and Large-Scale Circulation - Động lực học khí quyển và đại dương: Các khái niệm cơ bản và hoàn lưu quy mô lớn( Lt 1116) Atmospheric and Oceanic fluid dynamics: Fundamentals and Large-Scale Circulation - Động lực học khí quyển và đại dương: Các khái niệm cơ bản và hoàn lưu quy mô lớn( Lt 1116) Ngày đăng: 15/12/2014 Cuốn sách : “Atmospheric and Oceanic fluid dynamics: Fundamentals and Large-Scale Circulation” (Động lực học khí quyển và đại dương: Các khái niệm cơ bản và hoàn lưu quy mô lớn) của tác giả Geoffrey K....
Tên sách: Spectral methods in MATLAB - Phương pháp phổ với MATLAB ( Lt 1118) Tên sách: Spectral methods in MATLAB - Phương pháp phổ với MATLAB ( Lt 1118) Ngày đăng: 20/10/2014 Cuốn sách : Spectral methods in MATLAB (Phương pháp phổ với MATLAB) của tác giả Lloyd N. Trefethen do nhà xuất bản Society for Industrial and Applied Mathematics phát hành năm 2000 gồm 165 trang
Trang    1   2   3   4   5  
Kem tri seo