Tin tức cải cách hành chính

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 (18/01/2022)

Tin tức KHTC

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội (19/01/2022)

Tin tức TCCB

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ, bảo vệ bí mật Nhà nước trong ngành Tài nguyên và Môi trường (10/12/2021)

Pháp chế

Giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2022 về công tác cải cách hành chính của Tổng cục Khí tượng Thủy văn (21/12/2021)