Sự kiện, ngày lễ KTTV

Kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam 03/10/1945 – 03/10/2021 (30/09/2021)

Giải thưởng về KTTV

Nhà khoa học trẻ của Việt Nam nhận giải thưởng của Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) năm 2021 về nghiên cứu công tác dự báo thủy văn (06/07/2021)

Phổ biến kiến thức

Đài KTTV khu vực Tây Bắc truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về Khí tượng Thủy văn (01/10/2021)

Tạp chí Khí tượng Thủy văn

Thư mời về việc viết bài đăng trên các số tạp chí tiếng Việt và tiếng Anh của Tạp chí Khí tượng Thủy văn năm 2022 (15/10/2021)

  • Thư ngỏ (29/04/2021)
    Tạp chí Khí tượng Thủy văn là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn, thực hiện chức năng là cơ quan ngôn luận giúp Tổng cục...

Thông tin báo chí

Khí tượng thế giới

Tài chính là yếu tố quan trọng cho ngoại giao khí hậu vào năm 2022 (16/12/2021)

75 năm ngày truyền thống KTTV