Công tác tuyên truyền, phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí năm 2019 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Công tác tuyên truyền, phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí năm 2019 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Ngày đăng: 26/12/2019

Tăng cường theo dõi, dự báo thời tiết nguy hiểm trên Biển Đông

Tăng cường theo dõi, dự báo thời tiết nguy hiểm trên Biển Đông

Ngày đăng: 25/12/2019

Kết quả công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng kết kết quả thực hiện công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 với nhiều điểm nhấn như sau:

Ngày đăng: 25/12/2019

Tăng cường theo dõi tình hình Khí tượng Thủy văn nguy hiểm trên Biển Đông

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn (KTTV) quốc gia chiều tối ngày 03 tháng 12 năm 2019, bão Kammuri đã vượt qua miền Trung Phi-líp-pin, đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 7 trên Biển Đông năm 2019. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 16. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 320km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

Ngày đăng: 25/12/2019

Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tổ chức, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các văn bản pháp luật hiện có như: Luật Khí tượng thủy văn; các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cấp độ rủi ro thiên tai và dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai.

Ngày đăng: 24/12/2019

Phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2020

Để triển khai có hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng năm 2020, Tổng cục KTTV tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Ngày đăng: 23/12/2019

Đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật

Căn cứ Văn bản số 6722/BTNMT - KHTC ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

Ngày đăng: 20/12/2019

DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG, THỦY VĂN, HẢI VĂN (từ tháng 12/2019 đến tháng 5/2020

DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG, THỦY VĂN, HẢI VĂN (từ tháng 12/2019 đến tháng 5/2020

Ngày đăng: 19/12/2019

Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế năm 2019 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Thực hiện Chương trình công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2020, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) được giao xây dựng 01 Đề án, 01 Nghị định, 02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 02 Thông tư thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường (tại Quyết định số 3809/QĐ-BTNMT ngày 19/12/2018 của Bộ Tài nguyên và môi trường phê duyệt Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2019):

Ngày đăng: 18/12/2019

Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Chủ động trong công tác phòng, chống, ứng phó kịp thời, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Tổng cục năm 2019 nhằm:

Ngày đăng: 16/12/2019

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW của Đảng ủy Tổng cục và lãnh đạo Tổng cục KTTV

Thực hiện Công văn số 6629/BTNMT-TĐKT ngày 04/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW, ngày 27/4/2009 của Ban Bí thư khóa X về “ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân” Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) triển khai như sau:

Ngày đăng: 11/12/2019

Công tác pháp chế, theo dõi thi hành pháp luật Khí tượng Thủy văn 6 tháng đầu năm 2019

Công tác pháp chế, theo dõi thi hành pháp luật Khí tượng Thủy văn 6 tháng đầu năm 2019

Ngày đăng: 10/12/2019

Công tác dự báo, cảnh báo và phòng, chống thiên tai KTTV năm 2019 Tổng cục KTTV

Công tác dự báo, cảnh báo và phòng, chống thiên tai KTTV năm 2019 Tổng cục KTTV

Ngày đăng: 05/12/2019

Tăng cường thực hiện Quy chế làm việc trong dịp năm mới và đón xuân Canh Tý 2020

Tháng 12 năm 2019 Tổng cục Khí tượng Thủy văn tăng cường chỉ đạo các đơn vị chủ động ứng phó diễn biến khí tượng thủy văn và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính

Ngày đăng: 02/12/2019

Giải trình ý kiến của Thành viên Chính phủ về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP của Chính phủ

Giải trình ý kiến của Thành viên Chính phủ về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày đăng: 29/11/2019

Giải trình ý kiến của Thành viên Chính phủ về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP của Chính phủ

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 10653/VPCP-NN ngày 20/11/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc hoàn thiện Dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng Thủy văn (sau đây gọi tắt là dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 38/2016/NĐ-CP), sau khi nghiên cứu kỹ ý kiến của các Thành viên Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin được tiếp thu, giải trình

Ngày đăng: 27/11/2019

Đánh giá Chính sách 2: Đánh giá TTHC về điều kiện hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn của tổ chức

Xác định vấn đề bất cập: Theo Điều 54 của Luật KTTV thì hoạt động dự báo, cảnh báo KTTV là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và đã được bổ sung vào Phụ lục 4 Danh mục, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư số 67/2014/QH13.

Ngày đăng: 26/11/2019

Một số quy định về điều kiện kinh doanh đối với các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn không còn phù hợp

Dự báo, cảnh báo KTTV là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện xuất phát từ tính chất, mức độ ảnh hưởng đến xã hội, cộng đồng. Do vậy, phải cần thiết quy định các điều kiện mang tính chặt chẽ tối thiểu để các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động này.

Ngày đăng: 22/11/2019