Thừa Thiên Huế triển khai thực hiện Thông tư số 02/2021/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Đăng ngày: 20-07-2021 | Lượt xem: 66
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành công văn số 6168/UBND-NN ngày 14/7/2021 về triển khai thực hiện Thông tư số 02/2021/TT-BNNPTNT ngày 07/6/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Theo đó, để triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư số 02/2021/TT-BNNPTNT, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế: Triển khai tuyên truyền, phổ biến nội dung Thông tư số 02/2021/TT-BNNPTNT đến các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý. Trong đó lưu ý nội dung về trách nhiệm và nguồn kinh phí xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp ở địa phương (Điều 22), báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phòng chống thiên tai (Điều 23), quy định chuyển tiếp (Điều 24).

Rà soát các văn bản liên quan để kịp thời bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất ban hành văn bản mới phù hợp với Thông tư số 02/2021/TT-BNNPTNT, trong đó có Kế hoạch phòng chống thiên tai 05 năm và hàng năm của các địa phương.

Kịp thời kiến nghị, đề xuất với các cơ quan, người có thẩm quyền hướng dẫn, xử lý đối với những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư số 02/2021/TT-BNNPTNT.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế tăng cường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và UBND cấp xã nghiêm túc thực hiện việc xây dựng kế hoạch phòng chống cấp huyện (Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 15 và Điều 16, Mục 2);  kế hoạch phòng chống cấp xã (Điều 17, Điều 18, Điều 19, Điều 20, và Điều 21, Mục 3) Thông tư số 02/2021/TT-BNNPTNT.

Các sở, ban, ngành có liên quan theo chức năng nhiệm vụ, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ xây dựng và rà soát, đề xuất điều chỉnh kế hoạch phòng, chống thiên tai cấp tỉnh theo đúng quy định. Trong đó tập trung thực hiện thu thập, phân tích số liệu, dự thảo, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt cập nhật, rà soát kế hoạch phòng, chống thiên tai 05 năm và kế hoạch thực hiện hằng năm; xây dựng bản đồ rủi ro thiên tai của địa phương, mô tả mức độ rủi ro thiên tai đối với từng loại hình thiên tai cụ thể.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế tuyên truyền, phổ biến nội dung Thông tư số 02/2021/TT-BNNPTNT đến các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh; đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác phòng, chống thiên tai bằng các hình thức phù hợp. Chủ trì tham mưu cập nhật, rà soát kế hoạch phòng, chống thiên tai 05 năm cấp tỉnh theo các nội dung Mục 1, Thông tư số 02/2021/TT-BNNPTNT và kế hoạch thực hiện hằng năm trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt. Chủ trì theo dõi, hướng dẫn, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh việc thực hiện nội dung Công văn này.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp cung cấp các bản đồ cấp độ rủi ro thiên tai phục vụ xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh cung cấp các cấp độ rủi ro thiên tai theo các loại hình thiên tai phục vụ xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai cấp huyện, cấp tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh thiết lập, cập nhật cơ sở dữ liệu kế hoạch phòng, chống thiên tai lên hệ thống thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh có trách nhiệm triển khai, quán triệt nội dung của Thông tư số 02/2021/TT-BNNPTNT đến các thành viên, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp huyện và các đơn vị liên quan để triển khai, giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch phòng, chống thiên tai.

Tạp chí KTTV tổng hợp

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: