Kế hoạch tăng cường công tác dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn phục vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Đăng ngày: 01-09-2021 | Lượt xem: 839
Kế hoạch tăng cường công tác dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn phục vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Thực hiện Văn bản số 1100/TTg-NN ngày 23/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó thiên tai, mưa lũ, bão lớn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.
Để chủ động theo dõi sát tình hình, kịp thời đưa ra các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai để các cấp, các ngành và nhân dân biết chủ động ứng phó, Tổng cục Khí tượng Thủy văn ban hành Kế hoạch tăng cường công tác dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 như sau:

1. Theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến thời tiết, thủy văn, hải văn; cảnh báo và dự báo kịp thời các hiện tượng thời tiết, thủy văn, hải văn nguy hiểm như: bão, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), các đợt rét đậm, rét hại, sương muối, sương mù, nắng nóng, mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, hạn hán, xâm nhập mặn, gió mạnh trên biển, nước dâng trên phạm vi cả nước; cung cấp kịp thời, đầy đủ các bản tin cảnh báo, dự báo thời tiết, thủy văn, hải văn nguy hiểm cho các cơ quan theo quy định tại Phụ lục IV, Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai.
2. Chủ động triển khai hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai tại các đơn vị thuộc Tổng cục, đặc biệt tại các trạm khí tượng thủy văn vùng núi và hải đảo, các trạm khí tượng thủy văn nằm trong vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai bão, lũ… đảm bảo an toàn về người, phương tiện, thiết bị, máy móc và công trình nhà cửa, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại và kịp thời khắc phục hậu quả, sự cố do thiên tai gây ra đáp ứng yêu cầu hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.
3. Mọi hoạt động phòng, chống thiên tai vừa phải đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa phải bảo đảm toàn diện, tuyệt đối các yêu cầu về mục tiêu, nội dung công việc theo Khẩu hiệu hành động của Ngành Khí tượng thủy văn: “Thống nhất-Chính xác-Liên tục-Tin cậy-Kịp thời”.
4. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về khí tượng thủy văn, đặc biệt là các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm, góp phần nâng cao ý thức của cộng đồng về tầm quan trọng của công tác phòng, chống thiên tai tránh lơ là, chủ quan.

Các đơn vị của Tổng cục KTTV thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ sau:

1. Theo dõi chặt chẽ, cảnh báo, dự báo sớm, sát diễn biến các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm, đặc biệt là bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất, mưa lớn; cung cấp kịp thời các bản tin dự báo, cảnh báo cho các cơ quan, ban ngành ở Trung ương, địa phương phục vụ công tác chỉ đạo, phòng tránh.
2. Xây dựng và hoàn thiện phương án quan trắc cho các trạm khí tượng thủy văn, ra đa thời tiết, nhất là khi xảy ra tình huống có thiên tai trong tình hình dịch bệnh Covid-19, trong đó chú trọng việc truyền tin, các phương án quan trắc để ứng phó hiệu quả các tình huống nguy cấp.
3. Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư cần thiết cho công tác phòng, chống thiên tai; cử cán bộ thường trực khi có thiên tai xảy ra và làm tốt công tác phối hợp với địa phương khi có yêu cầu.
4. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nghiêm các quy định của Luật Khí tượng thủy văn, Luật Phòng, chống thiên tai và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.
5. Nâng cao chất lượng cảnh báo, dự báo thiên tai, trọng tâm là việc cảnh báo, dự báo sớm và chi tiết; tiếp tục nghiên cứu các phương pháp dự báo, cảnh báo, ưu tiên các phương pháp mang tính ứng dụng trong nghiệp vụ, đồng thời chú trọng cải tiến nội dung và hình thức các bản tin cảnh báo, dự báo khí tượng thủy văn nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của cộng đồng.
6. Bố trí triển khai thực hiện phương án làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức trực hằng ngày tại công sở và sử dụng công nghệ thông tin làm việc qua mạng internet tại nhà riêng với tinh thần bám sát và bảo đảm toàn diện, tuyệt đối các yêu cầu về mục tiêu, nội dung công việc trong trường hợp giãn cách xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ và chính quyền địa phương.
7. Tăng cường hợp tác song phương và đa phương để trao đổi thông tin dữ liệu khí tượng thủy văn, nhất là các số liệu khí tượng thủy văn xuyên biên giới; trao đổi, chia sẻ thông tin và công tác phối hợp với các bộ, ngành, địa phương để khai thác hạ tầng sẵn có, phát huy sức mạnh tổng hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai.
8. Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, đào tạo nhằm đưa thông tin tới người dân, nâng cao năng lực cộng đồng để nắm bắt tình hình, diễn biến thiên tai và chủ động ứng phó trong các tình huống, giảm thiểu rủi ro và thiệt hại do thiên tai gây ra.

Kế hoạch chi tiết đính kèm:

/upload/files/2021/ke-hoach-pctt-2021-final1-signed-(1).pdf

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: