Tổng cục Khí tượng Thủy văn Họp giao ban triển khai nhiệm vụ

Đăng ngày: 18-08-2021 | Lượt xem: 2748
Sau buổi làm việc với các Đài Khí tượng Thủy văn (KTTV) khu vực và bổ sung những vấn đề trọng tâm công tác của các Vụ, Văn phòng Tổng cục, các Trung tâm. Chiều ngày 18/8/2021, tại Hà Nội, Tổng cục trưởng, Tổng cục KTTV, ông Trần Hồng Thái đã có buổi họp giao ban trực tuyến sớm triển khai nhiệm vụ.

Tham dự cuộc họp có 04 Phó Tổng cục trưởng ông Lê Hồng Phong, ông Hoàng Đức Cường, ông La Đức Dũng, bà Đặng Thanh Mai; Thủ trưởng các đơn vị: các Vụ; Văn phòng Tổng cục; các Trung tâm: Dự báo KTTV quốc gia, Quan trắc KTTV, Thông tin dữ liệu; Đài Khí tượng cao không và Chủ tịch Công đoàn Tổng cục tham dự tại các điểm cầu trực tuyến.

Tổng cục KTTV họp giao ban trực tuyến

Theo đó, từ tổng hợp chung, tổng cộng có 34 nội dung, vấn đề ở các mảng công tác cần được xem xét, xử lý ở cấp Tổng cục trong thời gian sớm tới.

Về công tác tổ chức cán bộ (5 nội dung, vấn đề): (1)Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Đề án vị trí việc làm đảm bảo nguồn nhân lực (về số lượng, cơ cấu chuyên ngành đào tạo viên chức trong các vị trí việc làm) đáp ứng yêu cầu phát triển hiện đại hóa, tự động hóa mạng lưới quan trắc, hệ thống thông tin dữ liệu, dự báo, cảnh báo KTTV; trên cơ sở đó để triển khai thực hiện trong Tổng cục; (2)Xây dựng đề án, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho viên chức của Tổng cục KTTV đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa, tự động hóa mạng lưới quan trắc, hệ thống thông tin dữ liệu, dự báo, cảnh báo KTTV. Trong đó, các đơn vị chuyên môn nghiên cứu, đề xuất nội dung đào tạo; các Đài KTTV khu vực rà soát, xác định nhu cầu, thời gian đào tạo đối với viên chức của đơn vị; (3)Hướng dẫn các Đài KTTV khu vực triển khai hiệu quả chủ trương của Tổng cục về việc cử cán bộ biệt phái đến công tác tại Sở Tài nguyên môi trường các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; (4)Thành lập Tổ công tác về việc chuyển đổi số đối với lĩnh vực KTTV (thành phần gồm có: Tổng cục trưởng, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Đức Cường, một số thành viên từ các đơn vị trực thuộc Tổng cục và một số chuyên gia); (5)Tham mưu, đề xuất công tác bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ giữa các đơn vị. Đồng thời, rà soát, đề xuất chủ trương nguồn quy hoạch cán bộ tại các đơn vị.

Về công tác pháp chế, tham mưu, tổng hợp (5 nội dung, vấn đề): (1)Các đơn vị sớm triển khai đánh giá tác động của các chủ trương, chính sách, chiến lược, các văn bản quy phạm pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nhận diện đầy đủ những thuận lợi, khó khăn, tác động để có phương án cụ thể cần giải quyết; (2)Các đơn vị căn cứ, chức năng, nhiệm vụ được giao, rà soát thống kê các quy định còn mâu thuẫn, chồng chéo, thiếu thống nhất, thiếu đồng bộ, không phù hợp với thực tiễn trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới văn bản quy phạm pháp luật đối với từng lĩnh vực trong giai đoạn 2021-2025. Hoàn thành trước ngày 30/9/2021; (3)Theo dõi, bám sát tình hình tiêm vắc xin phòng COVID-19 của Tổng cục. Đồng thời xây dựng kịch bản/phương án triển khai các nhiệm vụ phù hợp với diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Nghiên cứu, tổ chức triển khai Hướng dẫn “Các phương án phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị” theo hướng dẫn của Bộ Y tế ban hành ngày 16/8/2021 và chỉ đạo của Bộ TNMT; (4)Tuyên truyền PCTT trong bối cảnh dịch bệnh, các Đài KTTV khu vực,  Đài KTTV tỉnh phối hợp với các cơ quan PCTT, Sở TTTT và các cơ quan báo chí địa phương tuyên truyền về hoạt động dự báo, cảnh báo thiên tai KTTV, khả năng dự báo cảnh báo thiên tai hiện nay đặc biệt là hoạt động dự báo, cảnh báo mưa định lượng để nâng cao ý thức chủ động tiếp cận thường xuyên liên tục thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai KTTV; (5)Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ, bám sát Chương trình công tác của Tổng cục.  Trong đó, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị quan tâm và cùng có trách nhiệm trong công tác hậu kiểm thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Về công tác kế hoạch - tài chính (9 nội dung, vấn đề): (1)Hoàn thành thẩm tra quyết toán thu, chi NSNN năm 2020; (2)Đôn đốc, hướng dẫn tiến độ giải ngân vốn sự nghiệp và vốn đầu tư đã được Bộ giao năm 2021; trường hợp khó khăn, vướng mắc báo cáo Tổng cục để có phương án xem xét, điều chỉnh kịp thời; (3)Tiếp tục rà soát điều chỉnh nhiệm vụ đặt hàng quan trắc KTTV, quan trắc môi trường và nhiệm vụ dự báo, cảnh báo năm 2021 cho phù hợp với tình hình thực tế và tromg phạm vi dự toán kinh phí đã được Bộ giao năm 2021; (4)Bám sát Vụ KHTC Bộ để thuyết minh, giải trình bổ sung kinh phí năm 2021 và kế hoạch dự toán chi NSNN năm 2022 của Tổng cục; (5)Đảm bảo công tác kế hoạch - tài chính trong quyết toán, đặt hàng, xây dựng nhiệm vụ, triển khai dự án, đẩy nhanh tiến độ theo yêu cầu. Các Đài KTTV khu vực nghiêm túc rà soát, xem xét cơ chế thực hiện trong quá trình phân bổ nhiệm vụ, kế hoạch, kinh phí đến các Đài KTTV tỉnh, các Trạm; (6)Xây dựng đề án tổng thể về nhu cầu máy tính, thiết bị văn phòng của các đơn vị để Tổng cục có phương án đầu tư đồng bộ cho các Đài, Trạm theo cơ sở Chiến lược phát triển ngành, Kế hoạch phát triển công nghệ thông tin của Tổng cục; (7)Phối hợp với Đài KTTV khu vực Việt Bắc xây dựng phương án tối ưu và hiệu quả cho hoạt động của Trạm Khí tượng Sa Pa, Trạm Nghiên cứu khí hậu nhiệt đới Sa Pa và báo cáo Tổng cục trưởng trước ngày 20/8/2021; (8)Rà soát sản phẩm số liệu quan trắc của các Đài KTTV khu vực từ đầu năm đến nay để cuối năm làm cơ sở xem xét việc thanh quyết toán của Đài; (9)Các đơn vị sự nghiệp lưu ý kinh phí duy tu, bảo trì thiết bị, giải ngân các loại nguồn kinh phí, đặc biệt là nguồn kinh phí từ dịch vụ. Vụ Kế hoạch - Tài chính tham mưu nghiên cứu phương án sử dụng các nguồn kinh phí để vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, bảo đảm phục vụ hoạt động quản lý trụ sở, vừa thực hiện được các hoạt động dịch vụ của các đơn vị, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Về công tác mạng lưới quan trắc KTTV (8 nội dung, vấn đề): (1)Rà soát toàn bộ những vấn đề liên quan đến cơ chế, kỹ thuật đối với mạng lưới trạm của các Đài KTTV khu vực, đặc biệt là các Đài có trạm hải văn; chỉ ra những bất cập, vướng mắc, đề xuất giải pháp, báo cáo lãnh đạo Tổng cục; (2)Trao đổi với Tổng cục Quản lý Đất đai về quy hoạch các trạm và hành lang kỹ thuật của trạm (bao gồm cả hành lang mềm) để Tổng cục Quản lý Đất đai trong quá trình xây dựng quy hoạch về đất đai lưu ý bố trí quỹ đất cho quy hoạch mạng lưới trạm KTTV quốc gia; (3) Yêu cầu Đài KTTV khu vực Nam Bộ giải trình, rút kinh nghiệm về việc chậm xử lý, báo cáo việc hư hỏng, trục trặc và khó khăn đối với các thiết bị quan trắc trên mạng lưới do Đài quản lý, cũng như đề xuất phương án khắc phục, xử lý. Phân công Phó Tổng cục trưởng La Đức Dũng chỉ đạo; (4) Xem xét, tổng hợp toàn bộ những vướng mắc của các Đài KTTV khu vực trong lĩnh vực quan trắc, báo cáo Tổng cục trưởng và các Phó Tổng cục trưởng được phân công phụ trách; (5) Khẩn trương xác định các yếu tố cần quan trắc, phương pháp tính định mức đơn giá đối với hoạt động của mạng lưới trạm từ đó điều chỉnh cho phù hợp với thực tế; (6) Hướng dẫn Đài KTTV khu vực Nam Bộ khẩn trương lên kế hoạch, phương án bàn giao Trạm khí tượng Tân Sơn Hòa cho Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định; (7) Hướng dẫn các Đài KTTV khu vực, Đài KTTV tỉnh xây dựng hồ sơ pháp lý để thực hiện việc cắm mốc giới hành lang an toàn kỹ thuật cho các trạm KTTV (hoàn tất bộ hồ sơ trước 31/12/2021); (8)Đối với các Đài, Trạm bắt buộc phải di chuyển theo yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đề nghị Thủ trưởng các Đài KTTV khu vực và tỉnh phải làm việc cụ thể với tỉnh, địa phương bố trí vị trí mới phù hợp với yêu cầu chuyên môn, đồng thời đảm bảo điều kiện đời sống cho cán bộ, nhân viên của Đài, Trạm. Nếu có vấn đề khó khăn, các Đài KTTV khu vực phải báo cáo ngay về Tổng cục để có phương án giải quyết kịp thời.

Về công tác dự báo và thông tin, dữ liệu KTTV (5 nội dung, vấn đề): (1)Nghiên cứu, xây dựng các biểu mẫu chung đối với các bản tin để các Đài KTTV khu vực, Đài KTTV tỉnh thực hiện thống nhất; xây dựng và hướng dẫn các đơn vị quy trình thống nhất về phát biểu, nội dung của từng đơn vị, cá nhân trong thảo luận dự báo. Hỗ trợ các Đài KTTV khu vực xây dựng các phương án dự báo lũ và hạn mặn; (2)Các đơn vị triển khai quyết liệt vận hành, khai thác và sử dụng các phần mềm của hệ thống CDH (Field Visit, Obs Receiver, Data Viewer, Raster Viewer,…), báo cáo kịp thời các vướng mắc, hạn chế để yêu cầu Nhà thầu giải quyết dứt điểm, đồng thời xây dựng quy trình hướng dẫn cụ thể cho các Đài KTTV khu vực; Tổng cục hỗ trợ các đơn vị khai thác số liệu từ CDH phục vụ dự báo tác nghiệp; (3)Rà soát, xem xét sớm có giải pháp khắc phục, xử lý nhanh chóng để đưa các số liệu quan trắc còn thiếu trên mạng lưới về Tổng cục KTTV; (4)Các đơn vị đề xuất phương án quan trắc, thống nhất, đồng bộ các số liệu quan trắc tự động; (5)Thực hiện kiểm soát chất lượng dữ liệu trước khi cung cấp cho đơn vị dự báo.

Về công tác khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế (2 nội dung, vấn đề): (1)Đề xuất các nhiệm vụ KHCN cấp bộ năm 2022 (đợt 2) và nhiệm vụ KHCN các cấp năm 2023; đề xuất cấp quốc gia Chương trình KC-4.0 mở mới năm 2022 (đợt 2); xây dựng quy chế quản lý hoạt động xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn; Tiếp tục sửa đổi Quy chế quản lý hoạt động KHCN của Tổng cục và trên cơ sở đó sửa đổi quy trình ISO liên quan; (2)Chủ trì chuẩn bị cho đoàn Việt Nam tham gia các cuộc họp: nhóm điều hành RAII; phiên họp thứ 2 khóa họp 17 của RAII và cuộc họp tổ soạn thảo về sách trắng của WMO.

Tại cuộc họp trực tuyến, đại diện các Vụ chức năng và các đơn vị đã bám sát nội dung báo cáo về tổ chức cán bộ, pháp chế, kế hoạch tài chính, khoa học công nghệ để bổ sung thêm hoàn thiện bản báo cáo tổng hợp.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Tổng cục trưởng đánh giá cao nỗ lực của Tổng cục trong thời gian qua trong sự phát triển của ngành. Ông đề nghị: Công tác tổ chức cán bộ phải xây dựng đề án về chương trình đào tạo, nắm bắt được cách làm việc, quy trình làm việc; Vụ Tổ chức cán bộ là đầu mối hướng dẫn rà soát cán bộ; hướng dẫn đôn đốc đơn vị đặc biệt các Đài tỉnh về việc luân chuyển cán bộ; Xây dựng tổ công tác nghiên cứu mô hình tổ chức của Tổng cục KTTV; Công tác pháp chế tham mưu lãnh đạo Tổng cục đưa ra văn bản tham mưu công tác hậu kiểm; Công tác Kế hoạch tài chính tiếp tục bám sát phối hợp các đơn vị triển khai thực hiện.

Tạp chí Khí tượng Thủy văn

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: